KİMBERLY-CLARK TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş


KOTEX


KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME


-BİLGİLENDİRME-


Değerli Başvurucu,

Şirketimiz Kimberly Clark Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait Kotex markasının sponsorlarından olduğu “Gelecek İçin Yelken Açıyoruz”(Kısaca “GİYA”) etkinliği kapsamında; kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız, verilerinizin hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgilerin nasıl değiştirilebileceği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki mevcut haklar ve tarafımız ile iletişime geçmek istediğiniz durumlara ilişkin olarak bilgilendirmelerimiz aşağıdaki gibidir :

• KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


6698 Sayılı KVK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoriteler tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimizce ya da yurt içi veya yurt dışında şirketimize bağlı veya şirketimizin işbirliği içinde olduğu kuruluşlarca, yurt içi ve/veya yurt dışındaki; sunucularda tutulabilecek, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde, yurtdışında işleniyor ise o ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında uygun olarak ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenebilecektir. Aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz.

• KİŞİSEL VERİLERİN TEDARİK EDİLMESİ, İŞLENMESİ VE HUKUKİ GEREKÇE


Kimberly Clark olarak; müşterilerimize hizmetlerimizi duyurmak, daha iyi hizmet verebilmek, kaliteyi arttırmak, bilgilendirmek ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarını göndermek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek ile; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yasal sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla; söz konusu amaçları yerine getirmemizi sağlayacak kişisel verilerinize (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, cinsiyetiniz, adresiniz, mesleki bilgileriniz, eğitim durumunuz, medeni haliniz, sosyal medya hesaplarınızla bağlanılması durumunda sizin sosyal medya kanalları aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgileriniz, etkinlikte yapılan çekimler kapsamındaki fotoğraf ve görüntü kayıtlarınız ve başvuru formunu doldururken verdiğiniz bilgilerinizin Kimberly Clark olarak veri sorumlusu sıfatıyla saklanması ile işlenmesi amacıyla açık rızanıza ihtiyaç duyulmaktadır.

• KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ


Şirketimizce, kurumsal web sitelerimiz, işbirliği ortaklarımız, çalışanlarımız, online işlemler, sponsor olunan etkinlik ve programlar gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, doğrudan siz müşterimizden veya sair resmi kurumlardan yahut doğrudan dolaylı bağlı ortaklıklarından veyahut hakim hissedarından veya hizmet aldığı ya da verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden edinilebilmektedir.

• KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞIMI


Kimberly Clark ile Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme kapsamında tarafınızca bilgilerinizi bizimle paylaşmanız durumunda, tarafımıza iletilen tüm kişisel verileriniz, Kimberly Clark nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı KVKK m. 12 gereği basiretli bir tacirin göstermesi gerekli özen doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve tarafımıza kullanılması için vermiş olduğunuz bu bilgiler bilgilendirme metninde belirtilenler dışındaki herhangi bir sebebin varlığı halinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kimberly Clark, kişisel verilerinizi barındıran veri sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamakta, kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri ve teknik uzmanlardan destek almakta, oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte, Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kullanmaktadır. Veri tabanlarına yetkili kişiler haricinde erişim Bilgi İşlem yönetiminde kontrol altındadır.

Kimberly Clark; söz konusu kişisel verileri, açık rızanıza istinaden, sadece yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak üzere; müşterilerimize hizmetlerimizi duyurmak, daha iyi hizmet verebilmek, kaliteyi arttırmak, bilgilendirmek ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarını göndermek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek için Yurtiçi ve Yurtdışı iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ve ilgili çalışanlarıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğu yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilerle dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankalar, sosyal medya mecraları dâhil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

• KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZ


İşbu bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında bizimle info@kotex.com.tr elektronik posta adresinden iletişime geçerek, 6698 Sayılı KVKK m. 11’de belirtilen,

 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  haklarınızı kullanabilirsiniz.